quota

 1. Olda
 2. Peter Arany
 3. luckyluk3
 4. barbarab
 5. Donno
 6. 9Can
 7. Joa
 8. quartist
 9. gLeW
 10. mysterytoy
 11. mysterytoy